Skip to main content
Domovská stránka » Technologie » ŘEŠENÍ DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY VYŽADUJE NEJNOVĚJŠÍ VĚDECKÉ POZNATKY
ADVERTORIAL

Klimatická změna si žádá opatření, která jsou založena na urychleném využívání nových vědeckých poznatků z široké škály oborů. Jen tak mohou být účinná, komplexní a finančně efektivní, a to ať se vztahují k řešení dopadů krize na životní prostředí či přímo na lidskou společnost.

doc. DALIBOR JANOUŠ

Výkonný ředitel CzechGlobe

Nároky lidstva na potraviny, suroviny a energie výrazně narůstají. V důsledku toho však dochází k řadě negativních jevů – k výraznému zhoršování životního prostředí, k nárůstu znečištění celé planety a ke stále hrozivějším projevům klimatické změny.

Potraviny, voda, energie i bezpečnost jsou v důsledku dopadů klimatické změny ohroženy.

„Právě výzkumem projevů a dopadů klimatické změny za použití nejmodernějších výzkumných technik a uplatňováním těchto nejnovějších vědeckých poznatků pro adaptace a zmírňování jejich dopadů se intenzivně zabývají vědci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe,“ říká doc. Dalibor Janouš.

Potraviny, voda, energie i bezpečnost jsou v důsledku dopadů klimatické změny nejvíce ohroženy. Příkladem efektivního uplatňování nejnovějších vědeckých poznatků a komplexního přístupu k řešení dopadů klimatické změny jsou aplikační programy CzechGlobe.

Program TransAdapt

Program TransAdapt zahrnuje nástroje pro sledování stavu a zjišťování rizik spojených s dostupností vody v krajině, s udržitelností ekosystémových služeb krajiny a zemědělské či lesnické produkce. Umožňuje navrhovat a posuzovat efektivitu přijímaných adaptačních opatření, využívá nejmodernější projekce budoucího klimatu.

FOTO: archiv Czechglobe

Řeší postupy zvyšování schopnosti lesů a zemědělských půd ukládat vzdušný uhlík, snižování rizik půdní eroze a znečištění povrchových i podzemních vod.

Program EnergoAdapt

Tento program je založen na zcela unikátním výzkumu vazby klimatu, počasí a energetiky. Vytváří scénáře dostupnosti elektrické energie s ohledem na scénáře klimatické změny, rozvoj obnovitelných zdrojů i spotřeby. Vyvíjí nástroje operativních, střednědobých i sezónních předpovědí lokální výroby a spotřeby elektrické energie.

Výstupem je i systém včasné výstrahy před energeticky nebezpečnými stavy počasí tak, aby byla zajištěna energetická bezpečnost a omezena rizika energetické chudoby.

Systémy včasné výstrahy a edukace

CzechGlobe zajišťuje formou veřejných webových stránek, které jsou směrovány přímo na odborné uživatele i na veřejnost, systémy včasné výstrahy.

FOTO: archiv Czechglobe

Kromě toho také informují o projevech klimatické změny, aktuálním stavu a vývoji jejich dopadů na zemědělství, lesnictví, hydrologii, energetiku, urbánní oblasti a lidské zdraví. V denních předpovědích pak varují před rizikem přírodních požárů, vegetačního sucha, výskytu škůdců a patogenů.

Next article