Domovská stránka » FinTech » KORPORÁT S RODINNÝM PROSTŘEDÍM NENÍ FIKCÍ
ADVERTORIAL

Z programátora se během pouhých 4 let stal vedoucím týmu o 50 lidech. František Hradil si na práci v Deutsche Börse cení rozmanitosti, přátelského kolektivu i možnosti růstu. Je přesvědčený o tom, že zaměstnanci tvoří hodnotu firmy. „Snažíme se, aby se neustále rozvíjeli a učili se nové věci,“ říká. Co je náplní jeho práce a jak funguje jeho multikulturní tým? 

FRANTIŠEK HRADIL

Head of Section Reference Data as a Service v Deutsche Börse

Do Deutsche Börse jste nastoupil v roce 2016 jako softwarový inženýr. Kudy vedla vaše profesní cesta na současnou pozici?

Jako softwarový inženýr jsem začal vývojem nové aplikace M7 pro obchodování komodit v Evropě. Firma mi byla od začátku blízká svým zaměřením i přátelskou atmosférou na míle vzdálenou klasické atmosféře v korporátech. Po úspěšném ukončení vývoje aplikace mě můj nadřízený doporučil na pozici vedoucího nově vznikajícího týmu. Tím, že jsme v Praze rychle rostli a vývoj se nám dařil, během roku a půl jsem vedl tým o 50 lidech. Byla to pro mě velká výzva, ale brzy jsem zjistil, že mě práce s lidmi strašně baví. 

V čem tedy spočívá náplň vaší pozice Head of Section?

V první řadě mám na starost tým lidí a jsou to právě zaměstnanci, kteří tvoří hodnotu naší firmy. Snažíme se, aby se neustále rozvíjeli a učili se nové věci, což se nám díky nejrůznějším projektům skvěle daří. Každý si prostě najde to své. Nyní například vyvíjíme novou cloudovou platformu pro správu dat. Celkově dohlížím na inovace našich aplikací a řešení jejich zabezpečení proti kybernetickým útokům. Naše firma celosvětově zaměstnává více než 10 tisíc lidí a její druhá největší pobočka je v Praze, kde navíc neustále rosteme. I proto je nyní naší prioritou hlavně komunikace s univerzitami. Osobně se těším především na spolupráci s ČVUT. 

Jak vypadá váš tým a jak společně fungujete? 

Můj tým je složený z 50 zaměstnanců napříč Prahou, Frankfurtem a Lucemburkem. Jen v rámci Prahy zaměstnáváme 49 národností, i tím jsme unikátní. V týmu máme kolegy, kteří jsou s námi od samého začátku, tedy téměř 15 let. Pracují s námi ale i studenti a čerství absolventi. Najdete tu pozice jako Software Engineer, Functional Analyst, Data Architect, DevOps Engineer, Test Automation Engineer, Scrum Master a Project Manager.

U nás ve společnosti funguje hybridní pracovní model, který umožňuje zaměstnancům kombinovat práci z domova a kanceláře. Jako tým se společně setkáváme v kanceláři jednou týdně, potom už je to většinou čistě na nich.

S jakými technologiemi pracujete?

Pro naši novou datovou platformu používáme Microsoft Azure Cloud Native architekturu – pracujeme s technologiemi jako je Azure Databricks, Azure Data Factory, Golang, Python. Datovou integraci řešíme pomocí GraphQL API a Apache Kafka. Dalším používaným jazykem pro existující aplikace je Java. 

Máme velmi zajímavý datový model – spravujeme více než 8 500 atributů. Naše aplikace zpracovávají kolem 140 milionů datových změn každý den. Data přijímáme z 60 různých zdrojů a posíláme do 100 dalších aplikací v rámci firmy.

Co jste našel v Deutsche Börse, co vám konkurence nabídnout nemůže?

To nejdůležitější jsou lidé a firemní kultura. Už jsem pár firmami prošel, ale tady u nás je skvělá atmosféra, přátelské klima. Nebojíme se inovací, máme silný management, který zaměstnancům dává příležitosti a zodpovědnost. Máme aplikace, které pokrývají všechny fáze obchodování na burze, což v Čechách jinde nenajdete. V těchto nelehkých dobách je pro mnohé důležitá kombinace flexibility a stability, a ta je u nás bezkonkurenční. 


Deutsche Börse Group

  • Jedná se o mezinárodní finančně technologickou skupinu, která poskytuje infrastrukturu k obchodování na globálních kapitálových trzích.
  • Zajišťuje bezpečné, transparentní a efektivní finanční obchodování pro banky nebo investiční společnosti.
  • Druhá největší pobočka společnosti s téměř 1 100 zaměstnanci sídlí v Praze.
  • Pražská pobočka společnosti má mimo jiné na starost i vývoj IT systémů a aplikací a slouží jako podpora pro ostatní pobočky napříč celou organizací.
Další článek
Domovská stránka » FinTech » KORPORÁT S RODINNÝM PROSTŘEDÍM NENÍ FIKCÍ
ADVERTORIAL

In just 4 years, he went from being a programmer to a team leader managing 50 people. Diversity, a friendly team, and the opportunity for growth is what František Hradil values the most about working at Deutsche Börse. He believes that employees are those who create the value of the company. “We try to make sure they are constantly developing and learning new things,“ he says. What is his job like and how does his multicultural team cooperate? 

FRANTIŠEK HRADIL

Head of Section Reference Data as a Service at Deutsche Börse

You joined Deutsche Börse in 2016 as a software engineer. So, what was your career path leading to your current position?

As a software engineer, I started with the development of a new M7 application designed for commodity trading in Europe. From the beginning, this company was close to my heart not only for its business focus, but also for its friendly atmosphere, so distant from the one common in large corporations. After the development of this application was successfully completed, I was recommended by my supervisor for a position of a leader for a newly emerging team. Thanks to a rapid growth and because the development was going well, I started managing a team of 50 people within a year and a half. It had been quite a challenge for me, but I soon discovered that I really enjoyed working with people. 

So, what is your role as Head of Section?

First and foremost, I am responsible for a team as the employees are those, who create the value of the company. We try to make sure they are constantly developing and learning new things, which, thanks to various projects, is going really well. Everyone can just find his own thing. For instance, we are now developing a new cloud-based data management platform. Overall, I have been overseeing the innovations of our applications and solutions protecting them from cyber-attacks. Our company employs more than 10,000 people worldwide. Its second largest branch is located in Prague, where we are growing further. That’s why our main priority in these days is communication with universities. Personally, I am looking forward to working with CTU in particular. 

What does your team look like and how do you cooperate within the team? 

My team consists of 50 employees across Prague, Frankfurt and Luxembourg. We have 49 nationalities in Prague location itself, which makes us unique. Some of our team members have been with us since the very beginning, for almost 15 years. We also cooperate with students and fresh graduates. Positions such as Software Engineer, Functional Analyst, Data Architect, DevOps Engineer, Test Automation Engineer, Scrum Master, and Project Manager can be found here.

A few months ago, the company introduced a hybrid working model that allows everyone to work from home on two days per week. As a team, we meet once a week in the office, otherwise everyone structures their work week as it suits them.

What technologies do you work with?

For our new data platform, we have been using Microsoft Azure Cloud Native architecture – we are working with technologies like Azure Databricks, Azure Data Factory, Golang, Python. Data integration is being handled using GraphQL API and Apache Kafka. Another language we use for existing applications is Java. 

We have a very interesting data model – we manage more than 8,500 attributes. Our applications can process about 140 million data changes a day. We receive data from 60 different sources and send it to 100 other applications within the company.

What have you found in Deutsche Börse that competitors cannot offer?

The most important thing is people and company culture. I’ve been through a few companies, but what we have here, it is a great atmosphere and friendly climate. We are not afraid of innovation; we have strong management providing employees with opportunities and responsibility. We have got applications covering all phases of trading, which can’t be found elsewhere in the Czech Republic. In these difficult times, the combination of flexibility and stability is important to many, and that one is unrivalled here.


Deutsche Börse Group

  • It is an international exchange organisation and market infrastructure provider. 
  • With its wide range of products, services and technologies, the Group organises safe and efficient markets for sustainable economies.
  • The company’s second largest office with nearly 1,100 employees is located in Prague.
  • Deutsche Börse’s location in Prague is, among other things, responsible for a development of IT systems and applications and serves as a support for other offices across the organization.
Další článek