Domovská stránka » Podnikání » FRANCHISING: PARTNERSTVÍ PŘINÁŠEJÍCÍ ÚSPĚCH
 • Podnikání

  FRANCHISING: PARTNERSTVÍ PŘINÁŠEJÍCÍ ÚSPĚCH

  V praxi to funguje to tak, že franchisor nabízí franchisantům podnikatelský koncept „na klíč“ a „balík“ služeb pro úspěšné vybudování a řízení franchisových podniků.

  Můžete ve stručnosti připomenout, jak vlastně franchisový systém funguje?
  Evropský kodex etiky franchisingu definuje franchising jako odbytový systém, jehož prostřednictvím je na trh uváděno zboží, služby nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podnikatelů – franchisora (poskytovatele franchisy) a jeho franchisantů (příjemce franchisy). Franchisor poskytuje franchisantům právo a současně jim ukládá povinnost provozovat obchod (franchisový podnik) podle jeho osvědčeného konceptu a know-how.
  V praxi to funguje to tak, že franchisor nabízí franchisantům podnikatelský koncept „na klíč“ a „balík“ služeb pro úspěšné vybudování a řízení franchisových podniků. Každý z nich dělá to, co nejlépe umí. Franchising je tedy „partnership for profit“ – partnerství přinášející úspěch pro obě strany. Základní myšlenkou franchisingu je jednou vytvořený podnikatelský koncept vícekrát prodat. Tím je v podstatě každý franchisový systém předurčen pro další expanzi – na národní nebo i mezinárodní úrovni.

  Pro koho a jaké podnikání je franchising vhodný?
  Franchisová forma podnikání se zejména uplatňuje v oblasti malého a středního podnikání. Lze ji využít jak pro osoby fyzické, tak právnické. Ze zkušenosti, praxe a různých analýz je známo, že nejvíce se franchising uplatňuje ve službách, zejména v gastronomii a v obchodě. Pro expanzi na nové, především zahraniční trhy jsou nejvíce používané metody tzv. master-franchisingu a nebo s pomocí vlastních franchisových centrál, které pak řídí rozvoj systému v dané zemi nebo lokalitě.

  Proč si myslíte, že zájem o franchising bude stoupat?
  Franchising nabízí mnoho výhod, bezpečnější podnikání a relativně vysokou rentabilitu vloženého kapitálu. Mnoho malých a středně velkých podnikatelů bude mít na českém i slovenské trhu stále těžší a těžší pozici a podmínky, jak se prosadit proti své konkurenci a udržet zájem zákazníků o jejich zboží nebo služby. Jako franchisant zůstává tento samostatným podnikatelem a má možnost využívat veškerých výhod, jaké mají jen velké a většinou nadnárodní společnosti.

  Financování franchisového podnikání je zcela určitě velkým a klíčovým problémem, stejně jako u každého jiného podnikání, zejména u malých a středně velkých podnikatelů, a to nejen v České a Slovenské republice.

  Jaké jsou možnosti financování franchisingu pro malé a střední podnikatele nebo i fyzické osoby?
  Financování franchisového podnikání je zcela určitě velkým a klíčovým problémem, stejně jako u každého jiného podnikání, zejména u malých a středně velkých podnikatelů, a to nejen v České a Slovenské republice. Nejlepším řešením je samozřejmě financování z vlastních zdrojů, zejména na počátku rozvoje franchisového podniku. Z praxe je však všem známo, že vlastní zdroje jsou většinou nedostačující, omezené a proto je nutné získat i tzv. cizí zdroje financování.
  Zde přichází v úvahu především dlouhodobé a krátkodobé bankovní úvěry, státní programy podpory malého a středního podnikání, strukturální fondy, venture capital/private equity, finanční nebo strategický partner, business engels, leasing, faktoring, forfaiting nebo dodavatelské úvěry.
  Problémem však dosud zůstává, jak naplnit kritéria pro získání cizích finančních zdrojů a tím financování vlastního franchisového podniku? Žadatelé – potenciální nebo existující franchisanti – většinou nenaplňují nebo nejsou schopni a připraveni naplnit požadavky pro poskytovatele těchto zdrojů. K tomu je dále nutné objektivně konstatovat, že schvalovací postupy a procedury poskytovatelů cizích zdrojů – zejména bankovních – jsou stále ještě velmi komplikované, složité, zdlouhavé a vyžadují velké množství vstupních informací. Zde je důležitá a nutná pomoc ze strany franchisora – franchisového poskytovatele nebo zkušeného franchisového poradce.

  Co většinou poskytovatelé finančních zdrojů vyžadují a jaké jsou nejčastější problémy?
  Je to především komplexní, realistický a kvalitně zpracovaný business plán, který by měl kromě jiného obsahovat: vizi podnikatelského záměru, formulaci cílů a záměrů společnosti, strategii pro dosažení těchto cílů, rozvojový plán nebo-li detailní projektové očekávání a plánování franchisového podniku na období nejméně 3-5 let (plánované tržby, obchodní marže, struktura nákladů a výnosů, plánované výsledky hospodaření, plán potřeby finančních zdrojů, tzv. cash flow. aj.), analýzy tržního prostředí, konkurence, trendů dalšího rozvoje, cílových skupin zákazníků, SWOT-analýzu, organizační schéma, transparentní popis rozhodovacích procesů, právní a majetkovou strukturu, atd. Jak můžeme vidět, je toho poměrně hodně, co musí žadatel – budoucí master-franchisový nebo franchisový příjemce – připravit, předložit finančním institucím nebo poskytovatelům finančních zdrojů a hlavně je svým osobním jednáním přesvědčit o tom, že je schopen získané know-how a franchisový koncept úspěšně realizovat. I zde se nabízí možnost požádat o pomoc zkušené franchisové poradce.

  Další článek