Domovská stránka » Technologie » ROZMANITOST: NUTNÝ PŘEDPOKLAD PRO ÚSPĚŠNOU BUDOUCNOST
ADVERTORIAL

Poskytování podpory výzkumu a inovacím, organizační kultura výzkumných institucí, práce výzkumných týmů i návrhy projektů nebo systém jejich hodnocení a realizace jsou zájmem celé společnosti. Proč je pro jejich úspěšnou realizaci klíčová diverzita?

PETR KONVALINKA

předseda TA ČR

Současný svět je o dynamických změnách. Abychom na ně mohli správně reagovat, potřebujeme zajistit vhodné podmínky. Společenské potřeby a problémy jsou komplexním systémem dílčích požadavků na řešení s mnoha doprovodnými jevy a sekundárními vlivy.

K nalezení řešení komplexních problémů společnosti se potřebujeme zbavit stereotypních postupů a podívat se na problémy zcela jinou optikou a z různých úhlů pohledu. Takový přístup v sobě zahrnuje diverzita (česky rozmanitost) ve výzkumu.

Abychom dokázali najít řešení kom­plexních problémů společnosti, potřebu­ jeme se zbavit stere­otypních postupů.

Diverzita přináší synergická řešení

Jednou ze základních podmínek diverzity je propojování spolupráce osob z diametrálně různých oborů. Takovým různorodě složeným týmům se pak právě naskýtají vzájemně odlišné pohledy na řešení dané problematiky a synergicky mohou vytvořit řešení mnohem lepší, než kdyby bylo řešeno stereotypními postupy.

Na druhou stranu sloučení na první pohled neslučitelného přináší mnohem větší požadavky na koordinaci, propojení a spolupráci týmů z diametrálně různých oborů, a tím i více způsobů přemýšlení.

Proto Technologická agentura ČR nabízí hned několik možností podpory v rámci programů, které tuto skutečnost reflektují a snaží se jít rozmanitosti ve výzkumu naproti. Přístupy diverzity jsou užitečné ve všech oblastech. Její principy rozvíjíme i uvnitř naší agentury a přinášejí nám požadované ovoce.

Zdroj: TA ČR

PROČ DIVERZITA?

Vezměme si například vývoj běžných dopravních prostředků:

1. Pokud by se hledala optimální teplota v kabině vozu a testovala se pouze na vzorku např. mužů 25–35 let, zcela určitě by taková teplota nevyhovovala teenagerům, starším osobám, většině žen, lidem s obezitou nebo poruchou štítné žlázy.
2. Kdyby byly vyvíjeny bezpečnostní pásy do automobilů na vzorku osob s podobnými fyzickými predispozicemi, stejného pohlaví a věku, tak by se lidé s výrazně odlišnou tělesnou schránkou, tedy například těhotné ženy či osoby s handicapem, mohli cítit při připoutání diskomfortně nebo by nemohli pás použít vůbec.

10 HLAVNÍCH OBLASTÍ, KTERÉ DIVERZITA ZOHLEDŇUJE:

– věk
– fyzické dispozice
– rasa/etnická příslušnost
– pohlaví vzdělání
– geografická lokace životní zkušenosti
– vyznání, víra a kultura
– sexuální orientace
– rovnováha mezi prací a osobním životem

PROGRAMY TA ČR A DIVERZITA:

Program ZÉTA – zapojení mladé výzkumné generace do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi
Program ÉTA – posílení společenské a humanitní dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu
Program NCK 
Program KAPPA – mezinárodní spolupráce českých subjektů s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska a propojování výzkumných organizací s aplikační sférou
ERA-NET cofundy – mezinárodní spolupráce českých subjektů s partnery z členských zemí EU

KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE A JEJICH VÝSLEDKY:

  • Vytvoření inovativních implantátů metodou 3D tisku, které vydrží v těle více než 40 let bez selhání. PROJEKT ZDE
  • Aplikace her ve virtuálním prostoru využívající metody biofeedbacku pro interaktivní trénink schopnosti mind­ fulness. PROJEKT ZDE
  • Vývoj a realizace prototypu chytrého sedacího nábytku pro novou stálou expozici designu Uměleckoprůmys­lového muzea v Praze. PROJEKT ZDE
  • Využití humanoidního robota pro ak­tivní stárnutí seniorů a seniorek. PROJEKT ZDE
  • Umělecký výzkum tvorby divadelních inscenací s herci s Downovým syndro­mem jako účinného prostředku soci­ální inkluze. PROJEKT ZDE
  • Proměna etických aspektů s nástu­pem žurnalistiky umělé inteligence. PROJEKT ZDE
  • Redukce plýtvání potravinami ve ve­řejném stravování. PROJEKT ZDE
  • HistoryLab: využití technologií k roz­voji historické gramotnosti u mládeže zábavnou formou. PROJEKT ZDE
  • Na samotu nejsi sama: software ke snižování psychosociálního stresu, nejen pro maminky na mateřské. PROJEKT ZDE
  • Distanční spolupráce v uměleckém vzdělávání s využitím moderních pře­nosových technologií. PROJEKT ZDE
Další článek