Domovská stránka » Technologie » ROZMANITOST: NUTNÝ PŘEDPOKLAD PRO ÚSPĚŠNOU BUDOUCNOST
ADVERTORIAL

Poskytování podpory výzkumu a inovacím, organizační kultura výzkumných institucí, práce výzkumných týmů i návrhy projektů nebo systém jejich hodnocení a realizace jsou zájmem celé společnosti. Proč je pro jejich úspěšnou realizaci klíčová diverzita?

PETR KONVALINKA

předseda TA ČR

Současný svět je o dynamických změnách. Abychom na ně mohli správně reagovat, potřebujeme zajistit vhodné podmínky. Společenské potřeby a problémy jsou komplexním systémem dílčích požadavků na řešení s mnoha doprovodnými jevy a sekundárními vlivy.

K nalezení řešení komplexních problémů společnosti se potřebujeme zbavit stereotypních postupů a podívat se na problémy zcela jinou optikou a z různých úhlů pohledu. Takový přístup v sobě zahrnuje diverzita (česky rozmanitost) ve výzkumu.

Abychom dokázali najít řešení kom­plexních problémů společnosti, potřebu­ jeme se zbavit stere­otypních postupů.

Diverzita přináší synergická řešení

Jednou ze základních podmínek diverzity je propojování spolupráce osob z diametrálně různých oborů. Takovým různorodě složeným týmům se pak právě naskýtají vzájemně odlišné pohledy na řešení dané problematiky a synergicky mohou vytvořit řešení mnohem lepší, než kdyby bylo řešeno stereotypními postupy.

Na druhou stranu sloučení na první pohled neslučitelného přináší mnohem větší požadavky na koordinaci, propojení a spolupráci týmů z diametrálně různých oborů, a tím i více způsobů přemýšlení.

Proto Technologická agentura ČR nabízí hned několik možností podpory v rámci programů, které tuto skutečnost reflektují a snaží se jít rozmanitosti ve výzkumu naproti. Přístupy diverzity jsou užitečné ve všech oblastech. Její principy rozvíjíme i uvnitř naší agentury a přinášejí nám požadované ovoce.

Zdroj: TA ČR

PROČ DIVERZITA?

Vezměme si například vývoj běžných dopravních prostředků:

1. Pokud by se hledala optimální teplota v kabině vozu a testovala se pouze na vzorku např. mužů 25–35 let, zcela určitě by taková teplota nevyhovovala teenagerům, starším osobám, většině žen, lidem s obezitou nebo poruchou štítné žlázy.
2. Kdyby byly vyvíjeny bezpečnostní pásy do automobilů na vzorku osob s podobnými fyzickými predispozicemi, stejného pohlaví a věku, tak by se lidé s výrazně odlišnou tělesnou schránkou, tedy například těhotné ženy či osoby s handicapem, mohli cítit při připoutání diskomfortně nebo by nemohli pás použít vůbec.

10 HLAVNÍCH OBLASTÍ, KTERÉ DIVERZITA ZOHLEDŇUJE:

– věk
– fyzické dispozice
– rasa/etnická příslušnost
– pohlaví vzdělání
– geografická lokace životní zkušenosti
– vyznání, víra a kultura
– sexuální orientace
– rovnováha mezi prací a osobním životem

PROGRAMY TA ČR A DIVERZITA:

Program ZÉTA – zapojení mladé výzkumné generace do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi
Program ÉTA – posílení společenské a humanitní dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu
Program NCK 
Program KAPPA – mezinárodní spolupráce českých subjektů s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska a propojování výzkumných organizací s aplikační sférou
ERA-NET cofundy – mezinárodní spolupráce českých subjektů s partnery z členských zemí EU

KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE A JEJICH VÝSLEDKY:

  • Vytvoření inovativních implantátů metodou 3D tisku, které vydrží v těle více než 40 let bez selhání. PROJEKT ZDE
  • Aplikace her ve virtuálním prostoru využívající metody biofeedbacku pro interaktivní trénink schopnosti mind­ fulness. PROJEKT ZDE
  • Vývoj a realizace prototypu chytrého sedacího nábytku pro novou stálou expozici designu Uměleckoprůmys­lového muzea v Praze. PROJEKT ZDE
  • Využití humanoidního robota pro ak­tivní stárnutí seniorů a seniorek. PROJEKT ZDE
  • Umělecký výzkum tvorby divadelních inscenací s herci s Downovým syndro­mem jako účinného prostředku soci­ální inkluze. PROJEKT ZDE
  • Proměna etických aspektů s nástu­pem žurnalistiky umělé inteligence. PROJEKT ZDE
  • Redukce plýtvání potravinami ve ve­řejném stravování. PROJEKT ZDE
  • HistoryLab: využití technologií k roz­voji historické gramotnosti u mládeže zábavnou formou. PROJEKT ZDE
  • Na samotu nejsi sama: software ke snižování psychosociálního stresu, nejen pro maminky na mateřské. PROJEKT ZDE
  • Distanční spolupráce v uměleckém vzdělávání s využitím moderních pře­nosových technologií. PROJEKT ZDE
Další článek
Domovská stránka » Technologie » ROZMANITOST: NUTNÝ PŘEDPOKLAD PRO ÚSPĚŠNOU BUDOUCNOST
ADVERTORIAL

Česká republika dlouhodobě nepatří mezi premianty, co se síťové bezpečnosti týče, spíše naopak. Právě na toto téma jsme se zaměřili a jsme přesvědčeni, že známe cestu. Říká Vojtěch Bumba, vedoucí vývoje ve společnosti Trusted Network Solutions, která je tvůrcem bezpečnostních řešení KERNUN.

Internet je nebezpečné místo

Jak ví každý, kdo se alespoň zběžně zabýval kyberbezpečností, internet je plný útočníků. Všichni si ještě velmi živě pamatujeme na kybernetický útok na benešovskou nemocnici. Očekávání, že tato událost povede ke zlepšení ochrany se ukázala jako mylná v okamžiku, kdy byla úspěšně napadena Fakultní nemocnice Brno, a to o pouhý jeden rok později.

Nastává doba neviditelná

Nelze předpokládat, že by zvyšující se počet incidentů v ČR byl chybou správců sítí. Každá organizace včetně obou zmiňovaných má firewall, který se stará o ochranu vnitřní sítě. Problémem je, že principy ochrany, na kterých současná řešení pracují, přestávají fungovat. Nové standardy protokolů pro šifrovanou komunikaci sice skrývají uživatelskou komunikaci před útočníky, ale bezpečnostním expertům komplikují práci úplně stejně. Kontrola obsahu na perimetru sítě je čím dál složitější, a my jsme přesvědčeni, že do budoucna přestane být možná úplně.

Jak rozpoznat útočníka?

Je nutné začít o bezpečnosti přemýšlet úplně novým způsobem. Pokud je aktuálně největším zádrhelem šifrování, proč se nepodívat na dostupné informace, které se nešifrují? Takovými jsou například IP adresy komunikujících stran. Pokud bychom byli schopní rozhodnout, zda se za ní skrývá útočník, nebo ne, nebylo by vůbec potřeba dívat se do obsahu komunikace. Jak to ale zjistit?

Řešením je adaptivnost

Adaptivnost je vlastnost bezpečnostního řešení Kernun Adaptive Firewall, který přesně tohle umí. Na základě reputace komunikujících IP adres je schopný rozhodnout, zda se má komunikace zablokovat, nebo povolit. Pro získání této informace používá databázi aktivních hrozeb, kterou vytváří a spravuje náš bezpečnostní tým Kernun CSIRT. Databáze je unikátním výsledkem naší spolupráce s národními bezpečnostními autoritami, správci páteřní sítě českého internetu a dalšími CSIRT týmy státní správy i komerčních firem.

Kernun Adaptive Firewall – proč běžný firewall nestačí. Klikněte ZDE

Na kontextu záleží

Že znalost širšího kontextu chování IP adresy v internetu je klíčová pro určení její nebezpečnosti, si můžeme demonstrovat následujícím příkladem. Představte si několik krátkých SSH spojení z jedné adresy na druhou, která se uskutečnila v rámci krátkého časového úseku. Je to útok, nebo není? Může jít o útočné pokusy uhodnout heslo, anebo o legitimní zkopírování několika menších souborů.

Standardní IPS systém to může buď odmítnout, nebo povolit. V každém z těchto případů jde o riziko vzniku false-positive nebo false-negative, případně systém vytvoří pouze varování a rozhodnutí nechá na člověku. Oproti tomu má Kernun Adaptive Firewall díky databázi aktivních hrozeb navíc informaci, že se tato adresa pokusila uskutečnit obdobná SSH spojení také na tisíce jiných adres. V takovém případě ji považuje za útočnou a spojení nepovolí už při prvním pokusu, protože adresa má špatnou reputaci.

Tvoříme databázi aktivních kybernetických hrozeb v ČR. Klikněte ZDE

Naopak absence jakéhokoliv podezřelého chování zdrojové adresy ve sledované páteřní síti českého internetu ukazuje, že adresa bude s vysokou pravděpodobností neškodná. Situace se může ale rychle změnit. Pokud se začnou z této adresy objevovat spojení pochybná, její reputace se rapidně sníží a další spojení s ní už nebudou povolena.

V českém kyberprostoru bezpečněji

Pro úspěšný průnik do sítě stačí útočníkům jediná nebezpečná IP adresa, která projde. Příklady toho, že útočníci mají navrch, vidíme v médiích stále častěji. Pokud ale budou na těchto místech přítomna data o aktivních hrozbách, bude se možné včas a efektivně chránit. Jak jsme zjistili při ostrém testování, nasazení adaptivního firewallu je mimořádně účinné, a to právě díky unikátní znalosti aktivních hrozeb. Jestliže tedy v českém internetu probíhá nějaký cílený kybernetický útok, Kernun Adaptive Firewall se o něm záhy dozví a útok automaticky zablokuje. Chrání tak konkrétní cíle právě v místě svého nasazení.

Další článek